සිරකරුවන් 8 කට මරු කැඳවූ මහර බන්ධනාගාර ගැටුම කාගේ වරදින්ද? -BBC වාර්තාවක්

මිනුවන්ගොඩ ඇඟලුම් කම්හලෙන් සම්ප්‍රේෂණය වීමට පටන් ගත් කොරෝනා දෙවන රැල්ල ආරම්භයත් සමග බන්ධනාගාර අශ්‍රිතවද කොරෝනා රෝගීන්…